SUDETY
Trash » Rezerwaty przyrody Sudetów użytkownik: gość
  Karkonosze nieznane
  Przejscie Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej
  Wieże widokowe okolic Liberca
  Statystyka stron
  Zdobywamy „Koronę Sudetów”
  Regulamin konkursu
  Szklarska Wyrypa
  no title
  Izerska Wielka Wyrypa
  Trufla śląska
  no title
  Krótko
  Pod naszym patronatem
  Fototygodnik z Międzygórza i okolic
  Rezerwaty przyrody Sudetów
  Ludzie (z) gór
  Czytelnicy

Skałki Stoleckie
Skałki Stoleckie to jedyny w Sudetach rezerwat przyrody o charakterze faunistycznym. Obejmuje on swoim zasięgiem dawne wyrobisko wapieni krystalicznych na Wapiennej Górze (398 m n.p.m.), położonej niedaleko wsi Stolec na terenie Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. Rezerwat ten powstał w celu ochrony jedynego w Polsce i najdalej na północ wysuniętego stanowiska czterech kserofilnych gatunków owadów, charakterystycznych dla regionu Europy Południowej, a zwłaszcza basenu Morza Śródziemnego. Najważniejszym gatunkiem podlegającym ochronie w tym rezerwacie była pszczoła skalna o nazwie obrostka murówka (Chalicodoma muraria), należąca do rzędu błonkoskrzydłych. Ochronie podlegały również trzy inne gatunki: błonkówki – Andrena lepida i Stelis franconiana oraz muchówka – Araba fastuosa, będące parazytoidami wymienionej wcześniej pszczoły. Pojawienie się obrostki murówki wraz z owadami towarzyszącymi na omawianym obszarze było spowodowane wykształceniem się w przeszłości dogodnych warunków ekologicznych dla tych gatunków. Dość wysokie ściany skalne o wystawie południowej i południowo-zachodniej oraz powstałe wokół nich łąki z bogatą roślinnością spowodowały korzystne warunki dla bytowania tych owadów. Niestety, po utworzeniu rezerwatu nie podjęto właściwych zabiegów ochronnych hamujących sukcesję roślinną, co w konsekwencji doprowadziło do wyginięcia głównego przedmiotu ochrony. Ostatnie obserwacje pojedynczych okazów obrostki murówki z terenu obecnego rezerwatu pochodzą z 1983 roku. Wraz z wymarciem pszczoły skalnej wyginęły pozostałe owady z nią związane. Pracownicy naukowi uznali, że przyczyny ustąpienia z terenu rezerwatu zespołu owadów kserofilnych były złożone, a za najważniejszą z nich uznali niewłaściwe zalecenia ochronne ustalone przy powoływaniu rezerwatu, a zwłaszcza zakaz wycinania drzew i krzewów oraz zakaz wypasania zwierząt gospodarskich, co w konsekwencji wywołało sukcesję prowadzącą do zarośnięcia i zacienienia ścian skalnych. To z kolei spowodowało zmianę warunków mikroklimatycznych – wzrost wilgotności oraz spadek temperatury na skałach, zwłaszcza w okresie rozrodu chronionych gatunków. [...]
Tekst i zdjęcia
Andrzej Raj, Barbara Wieniawska-Raj
Pełny tekst w listopadowych „Sudetach”


Biuletyn przygotowuje
zespół redakcyjny
Miesięcznika "SUDETY"
Kościuszki 51a, 50-011 Wrocław
tel. 71 342 20 57 w. 413, fax. 71 341 32 04
sudety@sudety.ig.pl
licznik: 0 odwiedzin