SUDETY
Strona główna » Towarzystwo Dolnośląskie SUDETY » Statut użytkownik: gość
Towarzystwo Dolnośląskie SUDETY
 Statut
 Kontakt
Redakcja
 Prenumerata i sprzedaż
 Reklama w SUDETACH
 Wydawca
 Kontakt
Bibliografia zawartości
Aktualny numer
 Łużycki eksport do Szczepanowa
 Kronika miasta Gottesberg (4)
 Z geomorfologii sudetów (99)

 

 

TOWARZYSTWO DOLNOŚLĄSKIE SUDETY

STATUT

Uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 20 października 2003 r.

Rozdział I

Ustalenia wstępne

§  1

Towarzystwo Dolnośląskie Sudety (zwane dalej „Stowarzyszeniem”) posiada osobowość prawną.

§   2

1.       Działanie Stowarzyszenia obejmuje obszar Sudetów i Polski.

2.       Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław.

§  3

Stowarzyszenie może tworzyć jednostki terenowe – oddziały. Oddział może posiadać osobowość prawną.

§   4

Stowarzyszenie może posiadać odznakę organizacyjną oraz pieczęć według wzorów zatwierdzonych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

Rozdział II

Cel i środki działania

§    5

Celem Stowarzyszenia jest:

1.       Propagowanie wiedzy o Dolnym Śląsku i Sudetach, ich historii oraz teraźniejszości.

2.       Promowanie terenów o walorach turystyczno-krajoznawczych.

3.       Pobudzanie inicjatyw społecznych do zagospodarowywania, uporządkowania istniejących dawniej i nowych terenów turystyczno-krajoznawczych zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

§   6.

Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1.       Publikacje

2.       Organizowanie imprez rekreacyjnych, popularnonaukowych i kulturalnych

3.       Zabieranie głosu w sprawach dotyczących regionu Dolnego Śląska i Sudetów oraz działań podejmowanych przez odpowiednie organy władzy

4.       Nawiązywanie współpracy z samorządami, innymi stowarzyszeniami, organizacjami, osobami prywatnymi związanymi z rozwojem ww. terenów

5.       Prowadzenie działalności gospodarczej

oraz wszystkie inne działania zgodne z prawem o stowarzyszeniach, uchwalone przez Walne Zebranie.

Rozdział III

Członkowie stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§  7

Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy zarówno zamieszkujący na terytorium Polski, jak i bez miejsca zamieszkania na terenie kraju.

1.       Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

-        założycieli

-        zwyczajnych

-        honorowych

2.       Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona na rzecz Stowarzyszenia.

3.       Godność członka honorowego nadaje i pozbawia jej Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

4.       Członkiem zwyczajnym może zostać każdy, kto złożył pisemną deklarację popartą rekomendacją co najmniejdwóch wprowadzających członków Stowarzyszenia i zostanie przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

5.       Członkiem wprowadzającym może być członek honorowy, zwyczajny z rocznym stażem lub założyciel.

§  8

Członek honorowy ma prawo:

-          głosu doradczego i udziału w pracach Walnego Zebrania

-          nosić odznakę Stowarzyszenia.

-          uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym

§   9

1. Członek zwyczajny ma prawo:

-          wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia

-          zgłaszać wnioski i propozycje dotyczące działalności Stowarzyszenia

      2. Członek zwyczajny ma obowiązek:

-          przestrzegać postanowień niniejszego statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

-          regularnie opłacać składki członkowskie.

§  10

Członek założyciel ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego.

§  11

1.                               Ustanie członkostwa następuje na skutek:

-          zrzeczenia się członkostwa

-          wygaśnięcia członkowstwa

-          wykluczenia  ze stowarzyszenia

2.       Zrzeczenie się członkostwa następuje w wyniku złożenia pisemnego oświadczenia.

3.       Wygaśnięcie członkostwa następuje w wyniku śmierci lub innych zdarzeń losowych trwale uniemożliwiających wywiązywanie się z obowiązków członka Stowarzyszenia.

4.       Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić na skutek:

-          zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez okres dłuższy niż trzy miesiące

-          prowadzenia działalności godzącej w interes lub dobre imię Stowarzyszenia

5.       O wykluczeniu decyduje Walne Zebranie Stowarzyszenia.

6.       Osobom skreślonym z listy członków Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o ustaniu członkostwa  Stowarzyszenia.

7.       Decyzje w sprawach odwołań Zarząd podejmuje jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu, na najbliższym zebraniu od daty otrzymania odwołania.

8.       W uzasadnionych przypadkach przewiduje się możliwość zawieszenia członkostwa do czasu złożenia wyjaśnień lub podjęcia uchwały przez Walne Zebranie. Decyzję o zawieszeniu podejmuje Zarząd.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

A. Walne Zebranie

§  12

1.       Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.       Walne Zebranie członków może zostać zastąpione Walnym Zebraniem delegatów, jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób. Walne Zebranie członków wybiera spośród siebie 20 delegatów na okres czterech lat.

3.       Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

-          ustalenie kierunków działań Stowarzyszenia

-          wybór i odwołanie Zarządu Stowarzyszenia

-          wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej

-          rozpatrywanie sprawozdań władz Stowarzyszenia

-          udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi

-          nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego

-          uchwalanie zmian Statutu zwykłą większością w głosowaniu jawnym

-          podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia

-          podejmowanie uchwał o przystępowaniu do związków stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych

-          podejmowanie uchwał w innych sprawach wykraczających poza uprawnienia Zarządu.

W Walnym Zebraniu mogą wziąć udział wszyscy członkowie zwyczajni i założyciele, lecz prawo głosowania i głosu przysługuje każdemu, kto w dniu Walnego Zebrania nie zalega ze składką członkowską. Członkowie zalegający są zaliczani do quorum zebrania.

4.       Decyzje i uchwały Walne Zebranie podejmuje w pierwszym terminie, w głosowaniu jawnym (z wyjątkiem decyzji personalnych i decyzji, których uchwalanie statut reguluje w inny sposób) zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W drugim terminie Walne zebranie ma prawo podjąć uchwałę bez względu na liczbę obecnych. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Zebrania.

5.       Walne Zebranie członków lub delegatów jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków na 14 dni przed terminem zebrania.

6.       Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący wybrany w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów spośród członków niewchodzących w skład władz Stowarzyszenia. Przewodniczący.

7.       Posiedzenia Walnego Zebrania są protokołowane.

B. Zarząd Stowarzyszenia

§   13

1.       Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem bieżącej działalności Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

2.       Do zakresu działalności Zarządu należy:

-          wykonywanie uchwał Walnego Zebrania oraz składanie sprawozdania ze swojej działalności

-          reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz

-          uchwalanie planów działalności i budżetu

-          nadzorowanie i kontrolowanie bieżącej działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych

-          ustalanie wysokości składek członkowskich

-          przyjmowanie członków zwyczajnych

-          rozpatrywanie odwołań i podejmowanie decyzji w sprawach wniosków dotyczących działalności

-          podejmowanie decyzji o zatrudnianiu pracowników

-          podejmowanie decyzji o utworzeniu i rozwiązaniu oddziału terenowego

-          podejmowanie decyzji o posiadaniu przez oddział osobowości prawnej

-          podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.

§  14

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia, w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych.

Zarząd w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów wybiera:

a.       prezesa

b.       zastępcę prezesa

c.       skarbnika

d.       sekretarza

e.       członka zarządu

§        15

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ składu Zarządu. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezes Zarządu.

§        16

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany jest spośród niewybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba wybranych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć ½ liczby członków Zarządu. Po przekroczeniu tej liczby skład Zarządu uzupełniany jest poprzez wybory.

C. Komisja Rewizyjna

§   17

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie. Komisja Rewizyjna wybiera w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów:

-          przewodniczącego

-          dwóch członków

Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani innych władz wykonawczych Stowarzyszenia.

§  18

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

-          kontrolowanie i ocena działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej

-          składanie Zarządowi i Walnemu Zebraniu uwag o wykonaniu budżetu i planu, a także wyniku kontroli

-          zgłaszanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi

-          składanie sprawozdania ze swej działalności.

§   19

Uchwały Komisji podejmowane są zwykłą większością głosu przy obecności 1/2 składu. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa Zarządu

§   20

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczona przez niego osoba może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§   21

Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek informowania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o miejscu i czasie posiedzeń Zarządu.

§   22

Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

Rozdział V

Oddziały terenowe

§   23

Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Stowarzyszenie może utworzyć odziały terenowe

1.       Oddział terenowy może być utworzony na wniosek 5 członków z co najmniej rocznym stażem.

2.       Decyzję w sprawie utworzenia oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia

3.       Z grona członków oddziału Zarząd powołuje Przewodniczącego, który podlega bezpośrednio Zarządowi Stowarzyszenia.

4.       Oddział podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.

5.       O możliwości posiadania przez oddział osobowości prawnej decyduje Zarząd.

6.       Odziały, które otrzymają zgodę na uzyskanie osobowości prawnej powołują organy odzwierciedlające strukturą i sposobem ich powoływania władze Stowarzyszenia. Władze Oddziału podlegają Władzą Stowarzyszenia.

7.       Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu .

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia

§    24

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

§    25

 O wysokości składek członkowskich i terminie ich wpłacania decyduje Zarząd.

§   26

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

§   27

Stowarzyszenie może otrzymywać dotację wg zasad określonych w przepisach.

§  28

1.       Stowarzyszenie może posiadać rachunek bankowy.

2.       Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, w tym do dysponowania funduszami Stowarzyszenia w ramach posiadanych środków, uprawniony jest Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu łącznie.

Rozdział VII

Zmiana statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia

§   29

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania członków podjętej większością  2/3 głosów.

§   30

Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia. Majątek przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zebrania.

§    31

Do działalności Stowarzyszenia w kwestiach nieuregulowanych Statutem ma zastosowanie ustawa - Prawo o stowarzyszeniach.


Strona Liczba odsłon 
Strona główna0
   Towarzystwo Dolnośląskie SUDETY0
        Statut 0
        Kontakt 0
   Redakcja0
        Prenumerata i sprzedaż 0
        Reklama w SUDETACH 0
        Wydawca 0
        Kontakt 0
            Kontakt 0
   Bibliografia zawartości0
   Aktualny numer 0
        Łużycki eksport do Szczepanowa 0
        Kronika miasta Gottesberg (4) 0
        Z geomorfologii sudetów (99) 0

Biuletyn przygotowuje
zespół redakcyjny
Miesięcznika "SUDETY"
ul. Kościuszki 142,
50-439 Wrocław
tel. 71-342 20 57
sudety@atutoficyna.pl
licznik: 0 odwiedzin